03-5614374 :סקפ 03-5618125 :לט 67210 א"ת 7 יקצינבר
E-Mail: main@coach-isron.co.il
  

link3.gif (1972 bytes)
link2.gif (1444 bytes) link1.gif (1593 bytes)
 

:הרבחה ליפורפ

תקסועה הקיתו הרבח
םייתיב למשח ירצומ ףנעב יזכרמ תורשב
.םייח ילעבל ןוזמ תונוכמ ףנעבו

(60 -ה תונש תליחתב) הרבחה הקסע ךרדה תליחתב
ןכמ רחאלו תויטמוטוא יצח הסיבכ תונוכמ רוצייב
הרבחה תקסוע םויהו ,ןוטסיראו רוטניולק ,ידנק ירצומ אובי
,ידנק ירצומל יצרא תורשב
,טיסדניא ,שורפ-הל, ראטס,ןייסטוא ,הנרביא ,רוטניולק
.תולודגה חוטיבה תורבחלו סקולונכט ,יגנולד, ןוטסירא

ההובג המרב תורש ןתונה ןמוימ םיאנכט תווצ הרבחל
בוחרמ הנכשממ תלעופה , היתוחוקל יפלא תורשעל
א"ת 7 יקצינבר
.םיאנכטו תורשה תדבעמ

,םילכ יחידמ ,הסיבכ תונוכמ : םניה תורשה ירצומ ןווגמ
הקלחמ ןכו םיררקמ ,םייריכ ,םירונת ,הסיבכ ישביימ
.םינטק םירצומל

kolage.jpg (31467 bytes)

 

otseinlogo.gif (1417 bytes)  ibrenalogo.gif (2332 bytes)candylogo.gif (686 bytes)
kelvilogo.gif (426 bytes)      tecnolux    

 click2fix -ב אצמנ ינא םג

תורש תנמזה I הפמל I םילגעו םיאלטל תוקניימ אובי I תורשה לע I תיבה ףד

 
 03-5614374 :סקפ 03-5618125 :לט 67210 א"ת 7 יקצינבר ,מ"עב ןורשי חכ
E-Mail: main@coach-isron.co.il